مدرسه سعادت

   

     

  سعادت 1    

 

 با آغاز تحولات فرهنگی در عصر قاجار، مدرسه سازی جدید در ایران در دوره مظفرالدین شاه قاجار رشدی بالنده یافت. بندر بوشهر هم از محدود شهرهای ایران بود که به پیروی از شهرهایی مانند تبریز و تهران در سال 1317 قمری اقدام به تاسیس مدرسه ای جدید به نام مدرسه سعادت مظفری کرد. بنیانگذار این موسسه آموزشی حکمران کل بنادر احمدخان دریابیگی و دو روحانی برجسته شیخ محمد حسین و شیخ عبدالکریم سعادت بودند که از پیشکسوتان امر تعلیم و تربیت در جنوب ایران به شمار می روند. این دو برادر روحانی خدمات ارزشمندی در تاریخ، فرهنگ ایران زمین نمودند تا آنجا که بعد از یک دهه تلاش آموزشی، شاگردان آنان در اقصی نقاط جنوب ایران مانند بندرعباس، بندر لنگه، اهواز، خرمشهر، آبادان، نجف اشرف و بحرین مدارس جدیدی تاسیس کردند. به همین مناسبت هم هست که مدرسه سعادت بوشهر را مادر مدارس جنوب ایران قلمداد کرده اند.

سعادت 4
سعادت 3
سعادت 2
سعادت 1