قبرستان جنرال

   

     

  جنرال 3

 

 این قبرستان در زمینى محصور قرار دارد که طبق تقاضانامه کنسولگرى انگلیس در سال 1320 ه. ش به ثبت رسیده است. این گورستان آرامگاه تعدادى از کشته‏شدگان جنگ 1857 م/ 1273 ه. ق ایران و انگلیس مى‏باشد که در بین آن‏ها‌ یکى از جنرال‏هاى برجسته انگلیس نیز مدفون است. در آن محوطه، بناى یادبودى ساخته شده است.

جنرال 3
جنرال 2
جنرال 1