قبرستان انگلیسی ها

   

     

   قبرستان انگلیس 2

 

 قبرستان مسیحیان بریتانیایى در محلّه‏ى بهمنى

این قبرستان در ابتداى خیابان محلّه دوّاس قرار دارد. بیش‏تر پژوهش‏گران تاریخى را نظر بر آن است، که تعدادى از سنگ قبرهاى این گورستان متعلّق به زمان رئیس‏على دلوارى بوده است. در حال حاضر قبرستان به سه قسمت تقسیم مى‏شود؛ قسمت اوّل آن بدون حصار مى‏باشد، که در این بخش 31 قبر به چشم مى‏خورد. قسمت‏هاى دوّم و سوم داراى حصار و در مى‏باشد

قبرستان انگلیس 4
قبرستان انگلیس 3
قبرستان انگلیس 2
قبرستان انگلیس 1