کنسولگری انگلیس

کنسولگری انگلیس 3

 

انگلیسى‏ها نیز از نخستین اروپاییانى بودند که در سال 1763 م / 1177 ه. ق اقدام به تأسیس شعبه‏اى از کمپانى هند شرقى در بوشهر نمودند. در آن زمان حکومت بوشهر با «شیخ سعدون» بود که به نماینده‏ى انگلیس یعنى «پرایس» price اجازه داد، تا تجارت‏خانه‏اى در این شهر بنا کند. بر این اساس معاهده‏اى بین ایران و انگلیس منعقد شد که به موجب آن انگلیسى‏ها از حقوق گمرکى معاف شده، و انحصار ورود منسوجات پشمینه به آن‏ها داده شده بود. این معاهده به امضاى کریم‏خان زند رسید و از آن روز انگلیسى‏ها حضور قدرتمندانه‏ى خود را در خلیج‏فارس اعمال نمودند. در سال 1770 م / 1184 ه. ق تجارت‏خانه انگلیسى‏ها موقّتا از بوشهر به بصره انتقال یافت، لیکن بعد از سه سال مجدّدا آن‏ها به بوشهر بازگشتند.

 

 

 

کنسولگری انگلیس 3
کنسولگری انگلیس 2
کنسولگری انگلیس 1